Stretnutie Obecného zastupiteľstva s predstaviteľmi ambulacie Heliant.

Zápis zo stretnutia MUDr. Anny Pomothyovej a sestričky Márii Pšenicovej so starostom obce Veľké Úľany Ing. Františkom Gőghom a poslancami Obecného Zastupiteľstva dňa 11. mája 2020.

Pani doktorka Pomothyová ako prevádzkovateľ zdravotnej starostlivosti – ambulancie Heliant vo Veľkých Úľanoch požiadala pána starostu o stretnutie s predstaviteľmi obecného zastupiteľstva. Pani doktorka mala záujem objasniť určité nedorozumenia a dezinterpretácie, ktoré sa šírili na sociálnej sieti Facebook, prípadne na iných platformách. Pani doktorka, keďže je viazaná lekárskym tajomstvom, objasnila iba vo všeobecnosti tie principiálne okolnosti, ktoré bolo možné oznámiť a ktoré už boli zverejnené tretími osobami.

Pani doktorka zastupiteľstvu v prvom rade oznámila metodický rámec, ktorým sa ambulancia Heliant, rovnako ako aj iné ambulancie Slovenska začali riadiť po tom, ako obdržali Metodické usmernenie Hlavného odborníka na VLD pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii o dospelých počas pandémie COVID-19. Toto usmernenie obdržali 15. marca 2020 s účinnosťou od 16. marca 2020. Metodické usmernenie obsahuje pokyny pre prácu lekárov a zamestnancov ambulancií, okrem iného:

1) Všeobecný lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť v štandardných ordinačných hodinách schválených VÚC pre všeobecnú ambulanciu pre dospelých (ďalej len „ambulancia”). Postupuje v súlade s aktuálnym znením Usmernenia Hlavného hygienika SR a platným štandardným preventívno-diagnosticko-terapeutickým postupom pre COVID-19. V čase určenom pre preventívnu starostlivosť poskytuje najmä telefonické konzultácie, využíva aj iné informačno-komunikačné prostriedky napr. SMS alebo e-mail.

2) Všeobecný lekár realizuje fyzické ošetrenie len u pacientov s akútnymi ťažkosťami. Všetkých, ktorí nemajú závažné príznaky ochorenia, nepozýva do ambulancie, ale odporúča im symptomatickú liečbu, ak je to potrebné, predpisujte e-recepty (bez ohľadu nato, či preskripčné obmedzenie od špecialistu pominulo alebo pretrváva – až do odvolania zdravotné poisťovne utlmili revíznu činnosť). Tiež im odporúča postup formou telefonickej, emailovej, prípadne SMS konzultácie v prípade zhoršenia ich zdravotného stavu.

V prípade závažného stavu u pacientov s podozrením na alebo v karanténe súvisiacej s COVID-19 im odporúča volať linku 155 a kontaktuje RÚVZ.

Chronických pacientov alebo pacientov s dlhodobými ťažkosťami, ktorí nemajú akútne zhoršenie stavu, prípadne nehrozí jeho zhoršenie, v čase mimoriadnej situácie lekár nevyšetruje.

4) V ambulancii všeobecného lekára pracuje obmedzený počet zamestnancov na minimum.

5) Personál ambulancie dbá pri prevádzke ambulancie na zvýšenú hygienu, častejšiu dezinfekciu nad rámec bežných odporúčaní. V ambulancii je k dispozícii osobitne vyhradená nádoba na infekčný odpad s označením.

6) Z epidemiologických dôvodov je nevyhnutné eliminovať kontakt zdravej populácie s chorými. Ak je to možné všeobecný lekár zabezpečí uzamknutie čakárne a ošetruje pacientov len po predchádzajúcom telefonickom, SMS alebo mailovom skonzultovaní.

Zorganizujte si prácu tak, že pacient bude vyšetrený až po telefonickej konzultácii s lekárom, ešte pred rozhodnutím vyjsť z domu a zamieriť k lekárovi (vhodné je vypísať nielen oznam s telefónnym číslom, na ktorom Vás zastihnú, ale aj na webovej stránke).

7) V prípade, ak pacient príde pred čakáreň/do čakárne, bez predchádzajúcej telefonickej konzultácie, personál ambulancie zabezpečí triedenie pacientov tak, aby pacienti s podozrením na COVID-19 boli ihneď izolovaní (ak nie je možné mať samostatnú miestnosť na izoláciu, tak oddeliť zónu od iných pacientov aspoň 3 metre a s nasadením FFP1 pacientovi).

Vhodné je, aby pred čakárňou bolo zreteľne napísané na aké t. č. môže pacient zavolať a skonzultovať svoju návštevu v prípade, ak stojí už pred čakárňou. Pre prípad, že ide o pacienta bez mobilného telefónu a teda bez možnosti pred ambulanciou zatelefonovať je nutné zabezpečiť, aby personál ambulancie pravidelne kontroloval priestory čakárne (vrátane vonkajšieho priestoru).

8) Všetkých pacientov, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť, všeobecný lekár telefonicky „vyšetrí” – odporúča sa využiť aj moderné komunikačné prostriedky („telemedicína” fotky, videá a pod.). Prvým krokom je zodpovedanie „triediacich otázok”.

  1 Máte Vy alebo iná blízka osoba pozitívnu cestovateľskú anamnézu – cestovali ste posledných 21 dní do zahraničia? (Za rizikové krajiny sa považujú VŠETKY krajiny).
  2 Boli ste Vy, alebo iná Vám blízka osoba v kontakte s osobou s potvrdenou infekciou koronavírusom?
  3 Ste Vy alebo iná Vám blízka osoba v nariadenej karanténe? (nariadenej RÚVZ alebo na základe opatrení vlády)?
  4 Máte Vy alebo iná Vám blízka osoba príznaky infekcie dýchacích ciest?

Prístup pacientov do priestorov ambulancie – ideálne do čakární – umožní všeobecný lekár len po zodpovedaní „triediacich” otázok.

9) Pacienti, ktorí nemajú závažné príznaky ochorenia, všeobecný lekár nepozýva do ambulancie, odporúča im symptomatickú liečbu, ak je to potrebné, predpisuje e-recepty.

Odporúča im telefonicky kontaktovať ambulanciu v prípade zhoršenia zdravotného stavu alebo im aktívne telefonuje a kontrolujte stav.

Chronických pacientov alebo pacientov s dlhodobými ťažkosťami, ktorí nemajú akútne zhoršenie, nevyšetruje.

Poskytuje telefonické konzultácie.

V prípade závažného stavu u pacientov s podozrením na COVID-19 odporúča volať 155 a sám všeobecný lekár telefonicky kontaktuje RÚVZ.

11) Ak je ktorákoľvek z triediacich otázok pozitívna: všeobecný lekár urobí podrobnú anamnézu (telefonicky) a zhodnotí závažnosť stavu. Na základe osobnej anamnézy a príznakov u pacienta s podozrením z ochorenia COVID-19 všeobecný lekár rozhodne, či môže prísť k ohrozeniu života alebo závažnému poškodeniu zdravia.

Ak zhodnotí stav ako vážny, kontaktuje RÚVZ a 155 a odošle pacienta na ďalšiu starostlivosť. Pri rozhodovaní je nevyhnutné zohľadniť priepustnosť záchranného systému a pristupovať k referovaniu pacientov zodpovedne.

Celé znenie Usmernenia na stránke: https://ssvpl.sk/usmernenie-ho-pre-vld-covid-19-koronavirus/

Dňa 19. marca 2020 zároveň Vláda SR rozšírila núdzový stav, ktorý pred tým platil pre štátne nemocnice, aj na súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vrátane ambulancií. Znamenalo to pre poskytovateľov a najmä lekárov a sestričky povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť, podľa usmernení štátnych orgánov.

Tieto usmernenia, ako aj iné zdravotné predpisy boli porušené dňa 21. apríla 2020 pacientom, ktorý má s ambulanciou Heliant uzatvorenú zmluvu o zdravotnej starostlivosti. Nerešpektovaním nariadení, pokynov prítomných zdravotníkov a odmietnutiu spôsobu liečby ktorý bol pacientovi predpísaný bola spôsobená konfliktná situácia. Pacient sa domáhal okamžitej starostlivosti, lekár však v intenciách usmernení požadoval dodržanie predpisu. Keďže pacient nebol ochotný usmernenie dodržať, vyšetrenie nebolo vykonané.

Pacient taktiež odovzdal lekárovi nález, ktorý bol výstupom z vyšetrenia odborného lekára a tvorí nedeliteľnú súčasť Zdravotnej dokumentácie pacienta (tzv. kartotéka). Zdravotná dokumentácia pacienta nie je vecou (záznamy nieje možné predať, dediť, darovať), ale službou, ktorú poskytuje všeobecný lekár. Pacient má do svojich záznamov právo nahliadať, robiť si kópie a podobne. Lekár je povinný viesť dokumentáciu, preto by vydanie dokumentácie alebo jej časti túto povinnosť znemožnilo.

Viac na stránke https://www.medipravnik.sk/pravne-clanky/komu-patri-zdravotna-dokumentacia-293/

Pani doktorka Pomothyová spolu so sestričkou Pšenicovou vo všeobecných pojmoch popísali priebeh tejto konfliktnej situácie a následne aj jej pokračovanie na sociálnej sieti Facebook. Tu došlo zo strany pacienta a aj iných osôb k dezinterpretácii vzniknutej situácie v tzv. Facebook skupine, ktorá má veľký počet členov, čo mohlo spôsobiť a zrejme aj spôsobilo v očiach verejnosti pokrivený pohľad na poskytovanú zdravotnú starostlivosť ambulanciou Heliant. Pani doktorka, keďže je viazaná lekárskym tajomstvom, nemohla v adekvátnej miere podľa princípu fair play reagovať na uverejnené tvrdenia.

Je veľmi dôležité osvetliť aj vzťah poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – ambulancie Heliant a Obce Veľké Úľany. Obec Veľké Úľany nemá žiadnu možnosť kontrolovať, vplývať, alebo iným spôsobom zasahovať do práce ambulancie. Jediný zmluvný vzťah ktorý medzi týmito dvoma subjektami existuje, je vzťah nájomcu – Obce Veľké Úľany ako majiteľa nehnuteľnosti, a nájomníka – poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Heliant, ktorý prenajíma priestory v nehnuteľnosti polikliniky. Obec neriadi prácu lekára a ostatných zdravotných pracovníkov, nevie ovplyvniť jeho kvalitu, alebo to, či v obci vôbec nejaký všeobecný lekár bude. Kontrolným orgánom lekára je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Pán starosta spolu s poslancami následne otvorili diskusiu. Obecné zastupiteľstvo chce prispieť k ozrejmeniu niektorých dezinformácií, čoho výsledkom je tento zápis zo stretnutia. Poslanci odsúdili spôsob, akým sa konfliktná situácia zo strany pacienta riešila (cez Facebook skupinu), a vyjadrili poľutovanie nad tým, že vôbec takéto nedorozumenie vzniklo.

Obecné zastupiteľstvo má záujem pomôcť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti aj tým, že voči poskytovateľovi odkomunikuje nedostatky, ktoré starosta a poslanci počas svojej práce a stretávaním sa s občanmi obce Veľké Úľany získali.

Starosta aj poslanci Obecného zastupiteľstva zaregistrovali aktivitu občanov v zbieraní petície za poskytnutie spravodlivej zdravotnej starostlivosti, avšak keďže nieje jasné komu má byť petícia adresovaná a akým spôsobom by jej malo byť v prípade úspešnosti vyhovené, považujú túto aktivitu za súkromnú a nijakým spôsobom do nej nezasahujú.

Počas diskusie niektorí poslanci vyjadrili názor občanov, ktorí sú nespokojní s čakacími dobami a spôsobom radenia pacientov a prediskutovali s pani doktorkou možné spôsoby radenia a objednávania sa, ako je napríklad e-časenka. Pani doktorka túto spoločnú aktivitu privítala a vyjadrila ochotu zaviesť v dohľadnej dobe spravodlivý a efektívny spôsob objednávania sa.

Účastníci stretnutia prejavili záujem o intenzívnejšiu komunikáciu na periodickej báze.