Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – uzatvorenie prevádzok, režimové opatrenia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – uzatvorenie prevádzok, režimové opatrenia

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava
Číslo: OLP/2777/2020
Bratislava
29.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“ )z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 27. marca 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia:

A) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem :
1.predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
2.predajní drogérie,
3.lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík,
4.predajní novín a tlačovín,
5.predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
6.prevádzok telekomunikačných operátorov,
7.prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
8.prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb,
9.prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,
10.práčovní a čistiarní odevov,
11.čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
12.pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,
13.autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb,
14.služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly,
15.servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
16.taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,
17.advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
18.prevádzok kľúčových služieb,
19.zberných dvorov,
20.predajní metrového textilu a galantérie,
21.predajní a servisov bicyklov,
22.prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000m2,
23.prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2.

B) Súčinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

C) S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby uvedených v písmene A tohto opatrenia nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (klientov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:-vstup a pobyt v prevádzke umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),-pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,-v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre,-počet nakupujúcich vprevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky, -na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

D) S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok uvedených v písmene A) bod 1 a2nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až sobota v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

E) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z., aby uzatvoril všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v písmene A, bod 1 až 10.

O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19. Ústredný krízový štáb na svojom rokovaní dňa 27. marca 2020 uložil Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky úlohu vydať opatrenie pri ohrození verejného zdravia, ktorým zakáže alebo obmedzí činnosť prevádzok v rozsahu uvedenom v záväznej časti tohto opatrenia a zároveň uloží prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby povinnosť dodržiavať hygienické (protiepidemické) opatrenia.Cieľom tohto opatrenia je potreba dočasného maximálneho obmedzenia sociálnych kontaktov medzi ľuďmi, s výnimkou maloobchodného predaja a predaja služieb v nevyhnutných oblastiach, tak aby sa v čo najväčšej možnej miere zamedzilo komunitnému šíreniu prenosného ochorenia COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam. Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
v.r. hlavný hygienik Slovenskej republiky

Leave a Reply